ให้บริการศูนย์ทดสอบความรู้และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและการอบรม ด้วยแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการห้องสตูดิโอ ห้องบันทึกเสียง ห้องตัดต่อ ผลิตสื่อการเรียนการสอน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ RMUTI e-Couresware ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (RMUTI LMS) และบริการโสตทัศนูปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่