คณะผู้บริหารและบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาดูงานด้านการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี