แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา ให้บริการบันทึกวีดีทัศน์
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง