แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ LMS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับนักศึกษา
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 12C
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน